Cosmetologist Vietnamese

4 Giờ Manicurist Giấy phép gia hạn (Texas)

enrol_now

Chi phí nhiên: $29.95
Tiếp tục Uy Tín Giáo dục: 4
Khóa học Thời lượng: 4 Hours
TDLR chấp thuận: Yes
Ngôn ngữ: Vietnamese
Báo cáo: Báo cáo để TDLR trong vòng 48 giờ sau khi hoàn thành

Những người cần khóa học này: Cosmetologist’s:
Tất nhiên điều này đáp ứng các yêu cầu tiếp tục giáo dục TDLR 4 giờ thẩm mỹ.

Khóa học này bao gồm các chủ đề sau:
• Một đánh giá của Manicurist Giấy phép gia hạn (Texas)
• Vệ sinh môi trường
• Thực hành chuyên nghiệp
• Thiết bị